Przychodnia Lekarska w Stragardzie
Apycom jQuery Menus
logo logo logo

Dział Aktualności - Przychodnia "Zdrowym Być"


Postępowanie Przetargowe 2017

Dodany: 05.04.2017, 15:27

Postępowanie Przetargowe "Zakup i stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy "CMOL" a placówkami medycznymi oraz zakup programu do obsługi placówki medycznej."


Informacje o ogłoszeniu


Termin składania ofert

do dnia 27.04.2017


Nazwa zamawiającego

GCC Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie


Status ogłoszenia

NIEAKTUALNE.


Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać mailowo na adres: biuro@gcc-szczecin.eu

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie

wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

7. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oferent winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę.

8. Przed upływem terminu składania ofert oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być przekazane Zamawiającemu w tym samym trybie jak złożenie oferty.

9. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi oferent, niezależnie

od wyniku postępowania,

10. Kompletna oferta powinna zawierać: ofertę zawierającą funkcjonalny opis programów, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

11. Oferta musi być przedstawiona w języku polskim.

12. Czas związania z ofertą wynosi 30 dni, a ewentualne szkody wynikające z odstąpienia od podpisania umowy obciążają oferenta.


Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@gcc-szczecin.eu


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Lewiński


Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie planowane jest w ramach projektu I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Zamówienie ma na celu stworzenie i pozyskanie aplikacji umożliwiającej sprawną wymianę danych pomiędzy CMOL (Centrum Monitorowania Ordynacji Lekarskiej), a lekarzem pierwszego kontaktu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dalej POZ). Drugim elementem objętym postępowaniem jest zakup licencji do przychodni służącej obsłudze pacjentów.

Umowa z wyłonionym w postępowaniu dostawcą będzie miała charakter warunkowy. Będzie realizowana pod warunkiem podpisania umowy na podjęcie prac B+R z instytucją pośredniczącą. Umowa z wykonawcą będzie miała charakter podwykonawstwa w zakresie aplikacji do wymiany danych. W zakresie oprogramowania dla przychodni będzie to zakup licencji użytkownika.


Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT


Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: Wszystkie Powiat: Wszystkie


Cel zamówienia

Celem zamówienia, jest pozyskanie modułu komunikacyjnego pośredniczącego między serwerem a oprogramowaniem zamawiającego funkcjonującym na potrzeby CMOL (Centrum Monitorowania Ordynacji Lekarskiej), a serwerami współpracujących przychodni lekarzy POZ (podstawowej opieki zdrowotnej), zajmujących się leczeniem chorób przewlekłych.

Dodatkowo zamawiający uzyska oprogramowanie pozwalające na obsługę przychodni, w gabinecie lekarskim oraz zabiegowym, rejestrację pacjentów i wymianę informacji o nich poprzez wyżej wymieniony program.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dwa programy pkt.1 i pkt.2, które muszą między sobą współpracować, aby zwiększyć efektywność diagnostyki i leczenia chorób przewlekłych.


1. Moduł komunikacyjny między oprogramowaniem i serwerem zamawiającego, funkcjonujących

na potrzeby CMOL (Centrum Monitorowania Ordynacji Lekarskiej), a serwerami współpracujących przychodni, lekarzy POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej), zajmujących się leczeniem chorób przewlekłych. Program należy przygotować i wdrożyć, tak aby współpracował z programem, o którym mowa w pkt. 2. oraz programem funkcjonującym w CMOL.

Specyfikacja:

A. Ogólne

B. Zbieranie informacji

C. Wysłanie wytycznych


A. Ogólne:

Program jest przeznaczony dla zamawiającego, w celu prowadzenia sprawnej dwukierunkowej komunikacji z serwerami lekarzy POZ, prowadzącymi pacjentów z chorobami towarzyszącymi. Licencja na jego funkcjonowanie ma umożliwić w przyszłości dalszą rozbudowę systemu na większą ilość przychodni niż ilość objęta badaniem naukowym w tym projekcie.

B. Zbieranie informacji:

CMOL, przy pomocy zamawianego modułu komunikacyjnego, będzie zbierał dane o pacjentach, którzy przynależą do współpracujących placówek opieki medycznej, w celu poprawy ordynacji lekarskiej.

CMOL, będzie zbierał następujące dane o wybranych pacjentach:

Antropometryczne, rozpoznania przewlekłe, wyniki badań, pesele, dane o lekarzu (numer npwz), okres objęcia opieką, historię wizyt (daty wizyt, kody ICD9, ICD10, przepisane leki).

Funkcjonalność wymagać będzie również wtórnego zbierania informacji zwrotnych o implementowanych wytycznych opisanych w pkt. C.

C. Wysyłanie wytycznych:

W wyniku działania CMOL przesyła, poprzez moduł komunikacyjny, wytyczne co do zalecanej ordynacji dla pacjentów do współpracujących placówek medycznych, które wykorzystają je przy użyciu odpowiednio zmodyfikowanego oprogramowania obecnie u nich funkcjonującego.

2. Program pozwalający na obsługę przychodni, w gabinecie lekarskim oraz zabiegowym, rejestrację pacjentów i wymianę informacji o nich poprzez program wymieniony w pkt. 1.

Program do obsługi przychodni powinien posiadać spersonalizowane funkcje, tak aby przychodnia mogła sprawnie funkcjonować na poziomie:

-Rejestracji

-Ordynacji Lekarskiej

-Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej

-Gabinetu Zabiegowego

Licencja na program powinna być tożsama z obecnie funkcjonującymi na rynku.


Kod CPV 72000000-5


Nazwa kodu CPV.

Usługi informatyczne, opracowywania oprogramowania.


Harmonogram realizacji zamówienia

1. do 28 czerwca 2017 r. podpisanie umowy wstępnej.

2. do 4 miesięcy od pkt.1, podpisanie umowy ostatecznej pod warunkiem przyznania dofinansowania i udzielenia zgody instytucji pośredniczącej na zawarcie umowy.

3. do 12 tygodni od pkt.2, przygotowanie i przyjęcie aplikacji w wersji testowej.

4. do 2 tygodni od pkt. 3, szkolenie dla użytkowników.

5. do 1 tygodnia od pkt. 4, przeniesienie aplikacji na serwer wyznaczony przez zamawiającego. (GCC Sp. z o.o.)

6. do 1 tygodnia od pkt. 5, implementacja dostępu.

7. do 5 lat od spełnienia pkt. 6, funkcjonowanie oraz wprowadzanie na bieżąco uwag.


Pytania i wyjaśnienia

Pytania proszę składać poprzez adres mailowy: biuro@gcc-szczecin.eu


Wiedza i doświadczenie

Dostawca powinien posiadać doświadczenie w tworzeniu tego typu programów polegających na wymianie danych medycznych, w szczególności wyników badań analitycznych lub obrazowych. Powinien również posiadać udział w rynku (min 1%) podmiotów prowadzących podstawową opiekę zdrowotną na zasadach opisanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: dysponowania minimum 2 osobowym zespołem dedykowanym do realizacji zadania.


Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Dostawca załączy do ofert oświadczenie, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia.


Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna Wykonawcy musi pozwalać na sprawne i rzetelne świadczenie usług. Nie może być on w stadium likwidacji, nie może zalegać z opłatami na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego.


Warunki zawarcia umowy

1. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem, że jej cena nie przekracza maksymalnej kwoty na sfinansowanie tego zadania.

2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na stronie: www.przychodniastargard.pl w zakładce aktualności.

3. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

4. Oferent musi rozbić cenę łączną przedstawianej w ofercie na dwa programy.

5. Zamawiający zastrzega prawo kontroli przez siebie lub instytucję pośredniczącą danych zawartych w ofercie lub utrzymania warunków w toku realizacji umowy.


Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty. Można zdobyć 100 pkt.


Kryterium 1: Cena - 50%

Kryterium 2: Doświadczenie - 20%

Kryterium 3: Okresy płatności- 20%

Kryterium 4: Rekomendacje użytkowników systemu wymiany danych między podmiotami prowadzącymi działalność medyczną -10%


Kryterium 1:

Oferowana cena brutto za oba programy przedmiotu zamówienia.

Waga kryterium: 50%.

Sposób wyliczenia:

WYNIK = "cena brutto badanej oferty " / "Najniższa cena brutto spośród badanych ofert" x 50 pkt.

Waga kryterium: 50%.

Kryterium 2:

Doświadczenie zespołu Oferenta wyrażone liczbą wdrożonych licencji lekarskich rozliczających się z NFZ, do obsługi przychodni w szczególnoscii funkcjonujących z dokumentacja elektroniczną. - 10 pkt.

Sposób wyliczenia:

WYNIK = "Liczba wdrożonych licencji lekarskich do obsługi przychodni badanej oferty." / "Największa liczba wdrożonych licencji lekarskich do obsługi przychodni spośród badanych ofert" x 10 pkt.

Miesięczna liczba przesłanych wyników badań pomiędzy pracowniami diagnostycznymi a przychodniami, za pomocą elektronicznego mostu. -10 pkt.

WYNIK = "Liczba przesłanych wyników badań za pomocą elektronicznego mostu badanej oferty " / "Największa liczba przesłanych wyników badań za pomocą elektronicznego mostu, spośród badanych ofert" x 10 pkt.

WYNIK dla Kryterium 2:

Sposób wyliczenia punktów:

WYNIK = “Suma punktów uzyskanych w A i B.” Oferent może zdobyć 20 pkt.

Waga kryterium: 20%

Kryterium 3:

Okres płatności jaki Oferent oferuje Zamawiającemu.

Oferent który rozłoży płatność równomiernie za świadczone usługi na rzecz zamawiającego, na jak najdłuższy okres czasu (jednostka kwartalna), maksymalnie 20 kwartałów, otrzyma 20 pkt. Im bliżej ww. wzorca, tym więcej punktów przyzna komisja na korzyść oferenta.

Sposób wyliczenia punktów:

Wynik =”Ilość rat rozpatrywanej oferty” / 20x20

Waga kryterium: 20%

Kryterium 4:

Rekomendacje użytkowników systemu wymiany danych między podmiotami prowadzącymi działalność medyczną.

WYNIK = "Liczba rekomendacji" / "Największa liczba rekomendacji spośród badanych ofert" x 10 pkt.


Wykluczenia:

Niespełnienie któregoś z ww. warunków koniecznych.


Formularz zgłoszeniowy wysyłany na prośbę oferenta.

Wszystkie pytania i wnioski proszę kierować na adres mail: biuro@gcc-szczecin.eu


Dnia 18.04.2017 Postępowanie przetargowe zostało przedłużone do dnia 21.04.2017.

Dnia 21.04.2017 Postępowanie przetargowe zostało przedłużone do dnia 27.04.2017.

komentarze 0 skomentuj

Autor wątku:


Dodaj komentarz:

Wypełnij formularz (* - pola wymagane)

autor.gif Autor*:

email.gif Email:

Treść komentarza*: (nie więcej niz 999 znaków)

:) :( ;) :D :> :? :hell: :p :] :/ :lol: :cry: :help: :ok: :wow: :ysz: :angry: :* :tuli: :wstydnis:

Pozostalo do wykorzystania znakow:

Powrót

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie tylko w przychodni Zdrowym Być